ویژگی های ورود به سایت :

  • کسب درآمد :
    پس از ثبت نام و ورود به سایت، در بخش فضای کاربری و صفحه بازاریابی و درآمدزایی می توانید از طریق لینک اختصاصی کسب درآمد داشته باشید.
  • دسترسی به فضای شخصی :
    پس از ورود به سایت، شما امكان دسترسی به تمامی اطلاعات شخصی و پیامهای خصوصی داخل صندوق پیام خود را دارید.
  • نگهداری تاریخچه حركت شما در سایت :
    تمامی اعمال شما در سایت از جمله جستجوهای صورت گرفته توسط شما، اطلاعات ملاحظه شده و غیره توسط سایت ردیابی و در بخش "تاریخچه فعالیتهای شما" ذخیره می گردد. این اطلاعات برای دسترسی های بعدی بسیار مفید خواهند بود.
  • نمایش موارد جدید مورد علاقه شما :
    با توجه به موارد تعیین شده توسط شما، اگر مطالب جدیدی در آن زمینه در سایت ثبت گردد، به شما اطلاع داده خواهد شد.